Estratègia
Digital

Infraestructura

 

La infraestructura tecnològica de l’escola Ramon Fuster està emmarcada en l’entorn de la Fundació Collserola, la qual cosa fa que en alguns aspectes tecnològics es comparteixin recursos amb la resta d’escoles del grup, especialment per a l’àmbit dels recursos al núvol.

La web de l’escola, https://ramonfuster.cat/, presenta tota la informació de la institució i dona accés a la intranet amb recursos per a l’alumnat i professorat.

Com a plataforma pedagògica-administrativa, es fa servir Clickedu, que s’utilitza per a tota la gestió dels informes d’avaluació i documentació acadèmica, facturació, missatgeria, i altres eines de comunicació entre escola, famílies i alumnat.ç

Com a entorn virtual d’aprenentatge, s’utilitza Google WorkSpace for Education, amb el qual es treballa tota la gestió de l’aula entre professorat i alumnat. A més a més és la base de tota la gestió institucional de: documentació, comunicació via correus electrònics, agendes, publicació de vídeos, videoconferències, entre altres. Afegit a aquest entorn, l¡escola disposa de plataformes de còpia de seguretat externalitzades a l’entorn de Google.

Als nivells de Secundària s’aplica l’1×1 amb iPads com a dispositiu, i també es disposa de carros del mateix dispositiu a tots els nivells. Per controlar-los s’utilitza la plataforma Jamf i altres plataformes de l’entorn Apple que permeten, a professorat, famílies i tècnics de l’escola, controlar i gestionar-ne l’ús correcte per part de l’alumnat.

L’escola disposa d’aules d’informàtica amb dotació d’ordinadors tipus portàtil, a les quals, des de tots els nivells i matèries, s’accedeix per fer-ne ús amb l’alumnat.

Cada professor/a d’infantil i secundària disposa d’un portàtil i un iPad per a la feina amb l’alumnat, i totes les sales de professors i altres espais comuns estan dotats amb impressores multifunció, impressores 3D, sistemes de videoconferència, panells interactius, entre altres dispositius d’ús més minoritari.

Totes les aules de l’escola estan equipades amb sistema de projecció i àudio sobre les pissarres. Al nivell de Primària també estan dotades amb interactivitat.

A nivell de xarxes hi ha cobertura integral en tot el centre amb dispositius de xarxa d’alta capacitat i cobertura total de wifi gestionada amb les plataformes corresponents. Igualment l’escola disposa de dispositius de seguretat per cobrir els àmbits d’antivirus, filtres de continguts, anti-malware i detecció d’intrusos.

A l’escola hi ha connectivitat per fibra òptica a internet.

El manteniment tècnic està supervisat per uns responsables del Departament d’informàtica que s’encarreguen de la programació, reparació, configuració, manteniment, etc., de tota la infraestructura tecnològica del centre.