Estratègia
Digital

Diagnosi: Eines utilitzades en la diagnosi

 

L’aplicació SELFIE està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda els centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre. Es basa en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015. Actualment es pot trobar el document traduït al castellà. La seva finalitat és donar suport a les organitzacions educatives per procedir a la seva digitalització d’una forma sistemàtica i estratègica i perquè els responsables d’elaboració de polítiques puguin dissenyar, implementar i avaluar intervencions de polítiques per a la integració i l’ús eficaç de tecnologies d’aprenentatge digital en Educació i Formació. És el primer marc de referència paneuropeu per millorar la competència digital de les institucions educatives.

SELFIE PER A DOCENTS és una eina elaborada i gestionada des de la Comissió Europea per donar suport a les competències digitals del professorat. L’eina està dissenyada per ajudar els professors de Primària i Secundària a comprendre la seva situació actual respecte a com utilitzen la tecnologia digital en la seva feina. Els resultats de la revisió poden ajudar-los a identificar on necessiten més formació i suport. Alineada amb SELFIE, eina que ajuda a fer una diagnosi de la maduresa digital d’un centre educatiu, SELFIE FOR TEACHERS s’enfoca en la competència digital dels docents i és un complement imprescindible per a fer una diagnosi de centre en el marc de l’Estratègia digital de centre.

Durant el mes de maig, el professorat i l’alumnat va respondre una sèrie d’afirmacions reflexives sobre com utilitzem la tecnologia al voltant de sis àrees diferents:

  • Ensenyament i aprenentatge
  • Trobar, utilitzar i crear recursos digitals
  • Personalitzar l’aprenentatge i implicar els estudiants amb l’aprenentatge pràctic
  • Avaluació i retroalimentació dels estudiants
  • Comunicació i col·laboració amb alumnes, famílies i companys
  • Desenvolupament de les competències digitals dels estudiants
  • L’ús de l’eina pot ser un bon primer pas per identificar els punts forts i identificar on es necessita més desenvolupament i suport professional.

Dades de la participació:

Infantil i Primària

Secundària