Projecte
de Convivència

Les Comissions de Convivència

La Comissió de Convivència de l’escola es va constituir el curs 20-21 i en formen part Direcció i Sotsdirecció d’escola, Cap d’estudis, la Psicopedagoga del centre, representants del professorat, representants de les famílies, Direcció pedagògica, Direcció de la Fundació Cim d’Estela i Secretaria pedagògica de la Fundació Collserola.

La funció d’aquesta Comissió és reunir els diferents agents educatius per reflexionar i acordar conjuntament totes les actuacions que durem a terme al llarg del curs, fer-ne el seguiment, avaluar el projecte i, a més, que tothom pugui aportar noves iniciatives i idees per a la millora de la convivència a les nostres escoles.

La Comissió de Convivència de l’alumnat està formada pels delegats i delegades de convivència, que són els representants de cada grup classe de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària i de tota la Secundària. Aquests alumnes aprenen a participar i a compartir amb d’altres persones que, de vegades, tenen una visió diferent a la seva. Es fomenta, d’aquesta manera, el respecte a la diferència i la diversitat entre iguals.

Els delegats i delegades de convivència es presenten de forma voluntària i/o són escollits d’entre l’alumnat del seu grup i és un càrrec rotatori. Reben una formació específica i es reuneixen un cop al mes amb la resta de representants de la Comissió de Convivència i Igualtat.

Les funcions dels alumes que formen part d’aquesta comissió són:

  • Ser portaveus de l’aula, aportar suggeriments, idees i/o reclamacions i assessorar la resta d’alumnes en temes de convivència.
  • Representar la resta de companys i companyes de classe i fer arribar la seva opinió a la Comissió de Convivència i Igualtat.
  • Traslladar a la Direcció d’escola i Coordinacions les inquietuds dels i les alumnes en relació als diferents eixos.
  • Comunicar-se amb el tutor/la tutora per resoldre els problemes de convivència que es puguin plantejar a l’aula.
  • Aprendre a preparar reunions i fomentar el treball assembleari.
  • Aprendre a participar, a treballar en equip, a compartir idees i reflexions amb delegats i delegades d’altres cursos.
  • Promoure i organitzar activitats col·lectives de tota la classe relacionades amb la convivència i coordinar, amb altres delegats i delegades, les activitats conjuntes de curs o cicle.
  • Ser exemple per a la resta de companys i companyes i formentar una bona convivència a l’aula.

Actuacions transversals durant el curs

Es programaran reunions trimestrals de seguiment de la Comissió de Convivència i Igualtat de l’escola i es duen a terme sessions informatives per a alumnes, famílies i professorat.

Si us interessen especialment aquests temes i creieu que la vostra aportació ens pot ajudar a fer crèixer aquest projecte, podeu adreçar-vos a la Direcció de la vostra escola.