Educació
Secundària

Projectes Transversals

A més del treball rigorós i profund de totes les assignatures, proposem projectes transversals o interdisciplinaris que connectin sabers de diferents àmbits amb l’objectiu de formar persones competents i flexibles.

El projecte Connectats de 1r treballa i analitza problemes en relació als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). El projecte MusicArt de 3r fa un recorregut per la història de la música i repta els alumnes a realitzar produccions creatives i artístiques al llarg del curs. El projecte Esp@i Libri, pretén repensar l’espai de lectura, i fer-ne una activitat creativa, interactiva més propera als adolescents.

Llengües estrangeres

A Secundària els i les alumnes continuen treballant l’anglès i l’alemany o el francès com a segona llengua estrangera.

Com a Cambrigde English School el nostre currículum reglat els prepara perquè puguin superar les proves oficials de First Certificate o d’Advanced. De la mateixa manera, també poden optar per presentar-se als exàmens oficials del DELF o del Goethe Institute per a obtenir titulacions acreditades de francès o alemany. A més cada curs de Secundària es treballa una matèria utilitzant l’anglès com a llengua vehicular.

Projectes Internacionals

Durant la Secundària s’amplia tota la proposta de projectes internacionals iniciat a la Primària.

S’incrementa la possibilitat d’estades i intercanvis a altres països (Alemanya, França, Àustria, Canadà, Irlanda i Gal·les). També s’ofereix, de forma opcional, el Diploma Dual en el qual cursen, durant 3 o 4 anys, un total de 6 matèries del Batxillerat americà d’una High School Nordamericana i acaben obtenint una doble titulació de Batxillerat: l’espanyol i l’americà.

Esp@iLogos

L’Esp@iLogos té com a objectiu principal la preparació d’alumnes autònoms, capaços de mobilitzar els aprenentatges per participar en la societat, resolent amb eficàcia els reptes que els plantejarà, en el futur, un món en constant procés de canvi i cada cop més globalitzat.

Combina diferents metodologies d’aprenentatge i contribueix al desenvolupament de les competències digitals que impliquen l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals.

Acompanyament i Orientació

Un bon acompanyament és clau perquè els i les alumnes assoleixin el benestar i l’equilibri emocional que els permetrà un bon desenvolupament personal.

A través de la figura de la tutora o del tutor del grup (que a Secundària es manté durant 2 anys), establim -juntament amb la família- l’espai d’acompanyament i de comunicació necessaris. Enfocant el final de l’etapa treballem l’autoconeixement i el desenvolupament de la identitat per donar el suport i les eines necessàries que els permetran prendre una decisió en bones condicions.

Convivència

Treballem la convivència des de tots els àmbits i en tots els moments de l’etapa. Entenem i plantegem la diversitat com a element enriquidor i aglutinador, reforcem la vida inclusiva i treballem en equip per assegurar el respecte i promoure la diversitat natural de tothom.

En aquest sentit, i per entrellaçar més les actuacions, cada grup-classe té la figura dels delegats o delegades de convivència que esdevenen els referents entre iguals i promouen la prevenció i/o resolució de conflictes.

Està organitzada en dos cicles asimètrics amb objectius i organització diferents:

  • Un primer cicle de 1r a 3r de Secundària en què tot l’alumnat cursa les mateixes matèries.
  • Un 2n cicle amb només 4t, un curs amb dos itineraris on es comencen a definir opcions acadèmiques futures: l’Itinerari cientificotècnic o l’Itinerari de ciències socials, humanitats i arts.

1r i 4t de Secundària són dos cursos ponts entre etapes amb algunes característiques pròpies diferencials:

  • 1r de Secundària és el curs pont entre la Primària i la Secundària en el qual cal vetllar especialment per l’adaptació dels i les alumnes als canvis que es trobaran: un nombre més gran de professors especialistes, un canvi d’horari i una demanda més important de gestió personal més autònoma.
  • 4t de Secundària és el curs que els ha de conduir cap a l’etapa postobligatòria i, per tant, és el curs en què hem de treballar especialment l’orientació acadèmica i personal.

Altres activitats