Estratègia Digital

Eines utilitzades en la diagnosi

A partir de la Selfie.

L’aplicació SELFIE està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda els centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre. Es basa en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015. Actualment es pot trobar el document traduït al castellà. La seva finalitat és donar suport a les organitzacions educatives per procedir a la seva digitalització d’una forma sistemàtica i estratègica i perquè els responsables d’elaboració de polítiques puguin dissenyar, implementar i avaluar intervencions de polítiques per a la integració i l’ús eficaç de tecnologies d’aprenentatge digital en Educació i Formació. És el primer marc de referència paneuropeu per millorar la competència digital de les institucions educatives.

SELFIE PER A DOCENTS és una eina elaborada i gestionada des de la Comissió Europea per donar suport a les competències digitals del professorat. L’eina està dissenyada per ajudar els professors de Primària i Secundària a comprendre la seva situació actual respecte a com utilitzen la tecnologia digital en la seva feina. Els resultats de la revisió poden ajudar-los a identificar on necessiten més formació i suport. Alineada amb SELFIE, eina que ajuda a fer una diagnosi de la maduresa digital d’un centre educatiu, SELFIE FOR TEACHERS s’enfoca en la competència digital dels docents i és un complement imprescindible per a fer una diagnosi de centre en el marc de l’Estratègia digital de centre.

Durant el mes de maig, el professorat i l’alumnat va respondre una sèrie d’afirmacions reflexives sobre com utilitzem la tecnologia al voltant de sis àrees diferents:

 • Ensenyament i aprenentatge
 • Trobar, utilitzar i crear recursos digitals
 • Personalitzar l’aprenentatge i implicar els estudiants amb l’aprenentatge pràctic
 • Avaluació i retroalimentació dels estudiants
 • Comunicació i col·laboració amb alumnes, famílies i companys
 • Desenvolupament de les competències digitals dels estudiants

L’ús de l’eina pot ser un bon primer pas per identificar els punts forts i identificar on es necessita més desenvolupament i suport professional.

Dades de la participació:

Infantil i Primària

Secundària

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

Punts forts

 • La integració de les tecnologies digitals a nivell de centre, ja que es disposa d’un bon lideratge digital i el professorat utilitza cada cop més
  noves modalitats d’ensenyament i participa activament en activitats de formació permanent.
 • Una bona infraestructura, dispositius digitals tant per a l’ensenyament com per a l’aprenentatge, bona connexió a internet, assistència tècnica i protecció de dades, així com un bon coneixement de les normes de drets d’autors i llicències digitals.
 • Una implementació a l’aula de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, actualitzant i innovant en les pràctiques d’ensenyament i
  aprenentatge. Sobretot, es fa una bona inclusió -més a Secundària que a Primària- de l’alumnat amb les tecnologies digitals i l’adaptació a les seves necessitats i se’n fa un ús per al foment de la creativitat i el treball cooperatiu.
 • Una molt bona organització dels recursos digitals en línia per a l’aprenentatge híbrid.
 • Una alta competència digital de l’alumnat, que a més, disposa de tecnologia per a l’aprenentatge tant a casa com a l’escola, sobretot pel que
  fa al fet de tenir un comportament segur i responsable i l’ús de llenguatges de programació -més a Primària que a Secundària-.
 • L’escola té força professorat que fa formació permanent de manera col·laborativa en alguna xarxa i una bona orientació i assessorament
  intern i té un sector important del professorat innovador que explora noves tecnologies i després les transfereix a l’equip.

Punts febles

 • El professorat disposa de poc temps per explorar l’ensenyament digital, així com hi ha poc intercanvi de les experiències que es dissenyen i es desenvolupen a l’aula.
 • S’utilitzen poc les pràctiques d’avaluació facilitades per la tecnologia centrades enl’alumne/a, personalitzades i autèntiques, sobretot la retroalimentació per part del professorat i entre iguals, i per ajudar l’alumnat a fer autoreflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.
 • Poca transversalitat en l’ús de les tecnologies digitals.
 • S’utilitzen pocs recursos digitals per ajudar l’alumnat a fer autoreflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.
 • L’alumnat utilitza poc el pensament crític en l’ús de les tecnologies digitals, sobretot pel que fa a la verificació de la qualitat de la informació i el reconeixement a la feina dels altres.
 • Un sector important de l‘alumnat reconeix que es distreu fàcilment amb els dispositius quan estudia.
 • Diversitat d’eines i canals de comunicació

OBJECTIUS, ACTUACIONS I INDICADORS

En la següent graella s’apunten els objectius, les accions i els principals indicadors. Caldrà, en un altre document, concretar molt més cadascuna de les accions amb la informació corresponent que hi manca.

AVALUACIÓ

El desenvolupament i la implementació de l’Estratègia Digital de Centre s’avalua mitjançant la Memòria del Pla Anual de Centre.

La Comissió de Cultura Digital recollirà, a la Memòria del Pla Anual, la valoració de l’assoliment dels indicadors, de les activitats i dels objectius previstos per a cada curs en què es desenvolupa el desplegament de l’Estratègia Digital de Centre.

Cada responsable farà la memòria del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit i redactarà les propostes de millora.

Anualment, si escau, la Comissió de Cultura Digital revisarà la temporització per garantir una veritable implantació de les activitats i els objectius previstos.

A partir d’aquí, caldrà actualitzar el PEC i les NOFC per tal d’adequar-los a l’Estratègia Digital de Centre.

Introducció
Context: Dades bàsiques del centre

L’escola Ramon Fuster va donar continuïtat, a partir de l’any 1983, a l’antiga l’escola Tagore, fundada l’any 1956. La forma jurídica adoptada va ser la de societat cooperativa, amb el nom de Ramon Fuster S.C.C.L. Forma part d’aquell petit cercle d’escoles que, gairebé sense mitjans però amb esforç i sacrifici, han contribuït al redreçament pedagògic i cultural del país. A principis de l’any 1998 la societat cooperativa es va dissoldre i l’escola es va integrar dins del grup de la Fundació Collserola.

La Fundació Collserola va ser constituïda l’any 1994 per Agrupació Pedagògica S.A. que li va transferir la titularitat de l’escola Frederic Mistral i de l’escola Avenç, així com la propietat del conjunt de terrenys, edificis, instal·lacions i equipaments de les esmentades escoles i els de la Casa de Colònies Les Vinyes de Vilamarí.

Aquesta societat mercantil va excloure, des del primer moment, l’afany de lucre com a objectiu i els resultats econòmics es van anar dedicant, any rere any, a la millora de les instal·lacions i dels equipaments escolars, a l’increment del nombre i la qualitat dels serveis pedagògics i a la integració de noves escoles al projecte inicial.

Per altra banda, i per poder respondre amb major eficàcia a les diferents necessitats de les famílies i la comunitat escolar, al llarg dels anys s’han anat incorporant, al grup Collserola, la Fundació Cim d’Estela, que té com a finalitat oferir serveis d’activitats de lleure i monitoratge; la Fundació Institut de Psicologia, dedicada a proporcionar serveis sanitaris i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia; la Fundació Bellaire, titular de l’escola d’educació especial Escola Bellaire i la Fundació Els Xiprers, que atén persones adultes afectades pel trastorn d’espectre autista (TEA).

L’any 1995, va integrar-se al grup, l’Institut Tècnic Eulàlia. Naixia l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. La integració de noves escoles al projecte de la Fundació Collserola, es completa l’any 1998 amb la incorporació, com ja hem dit, de l’escola Ramon Fuster de Bellaterra.

Avui, l’escola Ramon Fuster té un miler d’alumnes, distribuïts en 3 línies d’Infantil, Primària i Secundària obligatòria. El Batxillerat es cursa a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona que, amb 8 línies d’aquesta etapa, ofereix totes les modalitats del Batxillerat i, també, la possibilitat de cursar el Batxibac. En aquesta etapa s’hi afegeixen els alumnes provinents de 4t de Secundària de l’escola Avenç.

Amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation oferim al nostre alumnat la possibilitat d’accedir, a partir del curs 21-22, al Diploma Dual. A més, a partir del curs 23-24 podran cursar el Programa de Diploma (PD) del Batxillerat Internacional.

L’alumnat prové de famílies amb un perfil socioeconòmic mitjà que busquen en l’escola la transmissió d’uns valors humanistes entre els quals podem destacar el foment de l’esperit crític, la solidaritat i la responsabilitat individual i col·lectiva, sota els principis dels tres pilars bàsics de l’ideari que identifica l’escola en el si de la Fundació Collserola: catalanitat, laïcitat i pluralitat.

Així mateix, els pares i mares que componen la comunitat educativa del centre cerquen l’excel·lència acadèmica, que s’obté de la combinació de la cura en la pràctica pedagògica, l’exigència i el rigor acadèmics i l’acompanyament pedagògic i personal de l’alumne/a.

Infraestructura

La infraestructura tecnològica de l’escola Ramon Fuster està emmarcada en l’entorn de la Fundació Collserola, la qual cosa fa que en alguns aspectes tecnològics es comparteixin recursos amb la resta d’escoles del grup, especialment per a l’àmbit dels recursos al núvol.

La web de l’escola, presenta tota la informació de la institució i dona accés a la intranet amb recursos per a l’alumnat i professorat.

Com a plataforma pedagògica-administrativa, es fa servir Clickedu, que s’utilitza per a tota la gestió dels informes d’avaluació i documentació acadèmica, facturació, missatgeria, i altres eines de comunicació entre escola, famílies i alumnat.

Com a entorn virtual d’aprenentatge, s’utilitza Google WorkSpace for Education, amb el qual es treballa tota lagestió de l’aula entre professorat i alumnat. A més a més és la base de tota la gestió institucional de: documentació, comunicació via correus electrònics, agendes, publicació de vídeos, videoconferències, entre altres. Afegit a aquest entorn, l¡escola disposa de plataformes de còpia de seguretat externalitzades a l’entorn de Google.

Als nivells de Secundària s’aplica l’1×1 amb iPads com a dispositiu, i també es disposa de carros del mateix dispositiu a tots els nivells. Per controlar-los s’utilitza la plataforma Jamf i altres plataformes de l’entorn Apple que permeten, a professorat, famílies i tècnics de l’escola, controlar i gestionar-ne l’ús correcte per part de l’alumnat.

L’escola disposa d’aules d’informàtica amb dotació d’ordinadors tipus portàtil, a les quals, des de tots els nivells i matèries, s’accedeix per fer-ne ús amb l’alumnat.

Cada professor/a d’infantil i secundària disposa d’un portàtil i un iPad per a la feina amb l’alumnat, i totes les sales de professors i altres espais comuns estan dotats amb impressores multifunció, impressores 3D, sistemes de videoconferència, panells interactius, entre altres dispositius d’ús més minoritari.

Totes les aules de l’escola estan equipades amb sistema de projecció i àudio sobre les pissarres. Al nivell de Primària també estan dotades amb interactivitat.

A nivell de xarxes hi ha cobertura integral en tot el centre amb dispositius de xarxa d’alta capacitat i cobertura total de wifi gestionada amb les plataformes corresponents. Igualment l’escola disposa de dispositius de seguretat per cobrir els àmbits d’antivirus, filtres de continguts, anti-malware i detecció d’intrusos.

A l’escola hi ha connectivitat per fibra òptica a internet.

El manteniment tècnic està supervisat per uns responsables del Departament d’informàtica que s’encarreguen de la programació, reparació, configuració, manteniment, etc., de tota la infraestructura tecnològica del centre.

Pràctiques d’ús i aplicació de la tecnologia

Al segle XXI és totalment imprescindible que l’escola incorpori les eines digitals en el dia a dia perquè esdevinguin eines quotidianes en el context educatiu, facilitant-ne a tot l’alumnat i a la comunitat educativa la utilització per aprendre i comunicar-se. L’escola ha de vetllar per un maneig bàsic de varietat d’eines i recursos digitals com a mitjà per a satisfer les necessitats d’aprenentatge, de buscar i comprendre informació, de crear contingut, comunicar-se de manera efectiva i desenvolupar-se en un entorn digital de manera responsable i segura.

D’altra banda, ha de promoure el desenvolupament de les estratègies pròpies del pensament de disseny i del pensament computacional per resoldre problemes, tant de manera individual com cooperativa, que donin solució a una necessitat concreta.

Una manera que es té d’aconseguir aquest enfocament és potenciar l’aprenentatge de les disciplines STEAM de forma integrada. Diferents projectes interdisciplinaris permeten incorporar els coneixements curriculars de matèries com la Plàstica (Art x Two), les Ciències), les Matemàtiques i la Tecnologia.

La introducció de la Programació i la Robòtica educativa de forma transversal afavoreix la creació de nous entorns d’aula que es desenvolupen en diverses àrees on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies. A partir del llenguatge de la programació, s’ajuda a l’alumnat a ordenar el pensament, a identificar errors i a anticipar-s’hi; es treballen les capacitats creatives i d’organització; es fomenta el treball en equip i la interdisciplinarietat; el treball per reptes i projectes; es promou la necessitat d’experimentar, de prendre decisions, de descobrir noves habilitats i s’aprèn de forma lúdica a partir dels errors.

Al llarg de Primària i Secundària, s’aprofundeix en diferents nivells de programació, es construeixen robots i es dissenyen programes per controlar-los.

En l’àmbit tecnològic, l’aula Learning Studio és un nou concepte d’espai on l’alumnat pot dissenyar, crear i inventar utilitzant noves metodologies per adquirir els aprenentatges. Les diferents activitats que s’hi porten a terme estan pensades per millorar la competència en diferents àrees com l’empatia, el design thinking, el design for change, la comunicació visual, els coneixements i la mentalitat Maker, el disseny i el modelatge en 3D, les narracions digitals i la producció o l’emprenedoria social.

Procés d’elaboració de l’Estratègia Digital de Centre (EDC)

L’elaboració de l’Estratègia Digital de Centre (EDC) s’inicia el curs 21-22 amb el disseny i la planificació de tot el procés a seguir. Val a dir que, des de l’escola, ja fa anys que es treballa en aquest àmbit i es disposa d’un equip de professionals responsables vinculats amb la tecnologia i la digitalització, d’un Pla TAC, d’un Pla d’Educació Digital, de comissions d’innovació digital, d’espais webs específics i de molt material i tutorials que, amb el temps, s’han anat creant.

La primera actuació concreta portada a terme va ser, el curs 21-22, la diagnosi del centre. Per poder avaluar l’ús pedagògic de la tecnologia a l’escola es va utilitzar l’aplicació Selfie a més d’altres indicadors propis de les eines i plataformes digitals que s’utilitzen a l’escola (inventaris, activitats formatives, informes de la comissió digital, etc.). Tot l’alumnat de Secundària, una part del de Primària i el professorat de totes les etapes, van respondre les preguntes que van permetre fer la diagnosi. A final de curs, en la reunió de la Comissió Digital, es van presentar els resultats d’aquesta diagnosi i es va elaborar un document que identificava les fortaleses i les debilitats de l’escola en els diferents àmbits analitzats, document que seria la base per definir els futurs objectius i actuacions.

A partir del resultat de la diagnosi, i d’acord amb els objectius del PEC, dels objectius del Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on es vol arribar en termes digitals, l’equip de persones responsable de la redacció l’EDC, durant el curs 22-23, ha definit i prioritzat els objectius a mitjà termini (3 anys). Una vegada definits els objectius s’ha procedit a planificar accions concretes, a temporitzar-les i a identificar-ne els indicadors d’avaluació pertinents.

Per altra banda, durant el curs 22-23, tot el claustre de professorat està realitzant la formació de l’EDC – Formació interna de centre. Un docent de l’escola és el responsable d’impartir aquesta formació. També es disposa d’una persona externa que ens mentoritza al llarg de tot el curs amb la finalitat de dinamitzar aquesta formació i acompanyar en l’elaboració de l’EDC i validar-la. S’han previst reunions trimestrals de coordinació i seguiment entre l’escola i la persona mentora externa que ens assessora.

La Comissió Digital de l’escola, conjuntament amb l’equip directiu i altres responsables específics, conformen l’equip redactor de l’EDC. A final de curs s’ha previst traslladar al claustre, a l’alumnat i a les famílies, les línies de treball definides i presentar públicament l’EDC a tota la comunitat escolar.

Integració de l’Estratègia Digital de Centre al Projecte Educatiu del Centre

L’Estratègia Digital de Centre està vinculada al PEC i els objectius d’ambdós són comuns tot i que el proper curs escolar hi ha la previsió d’actualitzar el PEC ja que, en els darrers anys, a nivell d’educació i competència digital (en part com a conseqüència de la Covid-19), s’ha fet un avenç important i caldrà integrar millor ambdós documents.

Anualment, en el Pla Anual, incorporar en les actuacions a portar a terme durant el curs escolar i en finalitzar-lo es farà l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC.

En el web es recolliran els resultats de les accions ja consolidades, els plans, protocols, normatives i altra informació. Tot plegat conformarà la cultura digital de l’escola.

Què és l’estratègia digital

L’assoliment de la competència digital per part de tot l’alumnat és la raó per la qual la Fundació Collserola defineix i actualitza, de manera periòdica, l’estratègia sobre l’ús de les tecnologies digitals, tant en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en el conjunt de les actuacions i interaccions amb la comunitat educativa.

Les eines digitals permeten no sols tenir els estudiants com a receptors d’aprenentatge sinó incrementar exponencialment les possibilitats creatives. Un alumnat digitalment competent serà garantia d’una ciutadania digitalment competent, crítica i responsable en l’ús de la tecnologia.

L’EDC és una estratègia transversal que es materialitza en aquest document en el qual es defineixen i concreten les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per ferho possible es fa una mirada a les tecnologies que incorporen tots els àmbits del centre des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius.

Aquesta EDC, que parteix de l’antic Pla TAC, té com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Els tres eixos que són presents a l’EDC són:

 • L’ALUMNAT, que ha de de ser digitalment competent, aprenent a utilitzar de manera segura les tecnologies i la seva identitat digital.
 • Els DOCENTS, que han de ser digitalment competents, integrant coneixements i habilitats de l’ús instrumental de les tecnologies i de caràcter didàctic i metodològic a partir d’una diagnosi de centre i una concreció d’activitats formatives internes (FIC) i dels recursos que el Departament d’Educació posa a la seva disposició.
 • El CENTRE, que també ha de ser digitalment competent i això implica fer una transformació digital adequada i coherent amb el PEC.
El Departament d’Educació, amb l’EDC, pretén:
 1. l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre;
 2. la planificació estratègica i organització del seu desplegament tant en infraestructures i recursos tecnològics com en la implicació de tota la comunitat educativa;
 3. l’impuls en l’ús de metodologies didàctiques innovadores i el foment d’una cultura de pràctica reflexiva i formativa entre el professorat del centre i en xarxes externes;
 4. l’establiment de mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies i la promoció d’accions i iniciatives tecnològiques per a la igualtat de gènere i per afavorir la cohesió social;
 5. l’establiment d’una normativa i mecanismes de custòdia, seguretat i protecció de les dades digitals del centre així com l’accés a continguts segurs i adequats a les xarxes.

Els referents normatius per a l’elaboració d’aquesta Estratègia Digital de la Fundació Collserola són la LEC 12/2019,
el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària, el Decret 187/2015,
de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, el qual ja incorporava les
competències de l’àmbit digital, el Decret d’autonomia del centre 102/2010, i la Resolució ENS/1356/2016,
de 23 de maig, on es defineix la competència digital docent. A més, tot i no tenir un caràcter normatiu, el Pla
d’Educació Digital de Catalunya marca l’estratègia en l’àmbit nacional i, per tant, també és un referent per a l’EDC.

Què és la Comissió de Cultura Digital, qui en forma part i quines són les funcions

La Comissió de Cultura Digital de centre treballa per desenvolupar l’EDC i està integrada per alguns membres de l’equip directiu, professorat de diferents àrees i matèries i de totes les etapes.

El seu objectiu principal és dinamitzar els diversos àmbits d’actuació organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, de forma coherent amb el PEC, ja que l’EDC en forma part. La comissió dissenya i fa el seguiment a partir de les necessitats detectades, tot i que la implementació correspon a tot el centre.

Aquesta comissió elabora l’ECD i vetlla per al progrés de la seva implantació: es reuneix un cop al trimestre amb el/la coordinador/a digital de l’escola, que també en forma part i té com a objectiu principal desplegar, fer seguiment i avaluar les actuacions. També forma part de la comissió el/la coordinador/a digital de la FC que, durant algunes hores de la seva jornada, assessora i acompanya en aquestes tasques.

A la Fundació Collserola tenim, a més, tres direccions que gestionen la digitalització de la institució i per tant aquesta estratègia:

 • Direcció de Planificació i Estratègia Educativa. És la responsable institucional de l’elaboració de l’EDC, la seva implementació i avaluació anual. Planifica la tasca del coordinador/a digital de la FC. També és responsable del pla de formació digital de la FC. Gestiona tots els aspectes comunicatius de la Fundació, el disseny i la narrativa de les comunicacions amb les famílies i el contingut de les pàgines web de la Fundació. Té cura que els materials digitals difosos pel centre, que siguin accessibles en línia, respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús.
 • Direcció Pedagògica. Coordina l’aplicació pedagògica dels recursos digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Potencia que les tecnologies digitals impregnin les programacions curriculars amb una mirada inclusiva i que es desplegui la competència digital de l’alumnat.
 • La Direcció de Serveis Informàtics. Gestiona i coordina les infraestructures, l’inventari, el suport tècnic al professorat en relació als dispositius, el programari de gestió educativa, la programació de la Intranet i la resta de serveis web i la instal·lació i manteniment dels equips informàtics. Promou l’aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com de les dades dels alumnes i vetlla per la privacitat i seguretat de les dades del centre.

Actualment la Fundació Collserola disposa d’una Comissió de Cultura Digital on participen diferents persones amb diferents responsabilitats de l’escola amb representativitat de totes les etapes educatives:

Infantil i Primària

 • cap d’estudis
 • un docent d’Infantil
 • un docent de Primària
 • un coordinador/a
 • la persona responsable d’informàtica
 • una persona de comunicació
 • la direcció/sotsdirecció d’escola

Secundària

 • cap d’estudis
 • un docent de Secundària
 • la persona responsable d’informàtica
 • una persona de comunicació
 • la direcció/sotsdirecció d’escola
OB1. Millorar la competència digital docent, compartir experiències i consensuar activitats i recursos digitals.

1.1 Creació de 3 xarxes internes de debat docent (una per a cada etapa) sobre l’ús de la tecnologia digital a l’aula que es reuniran un cop al trimestre per debatre, intercanviar experiències i consensuar els recursos digitals a utilitzar. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Acta de la trobada de cada xarxa un cop al trimestre.
Mapa dels recursos digitals a utilitzar a cada etapa, temporització i seqüenciació longitudinal (final de curs).
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola i Direccions d’escola.

1.2 Formació del personal docent i de suport:

Formació específica en robòtica i programació a Primària i Secundària. 23-24 / 24-25
Formació específica en l’ús de recursos digitals i disseny d’activitats a totes les etapes. 23-24 / 25-26
Formació específica per atendre la diversitat d’aprenentatges a partir de diversos recursos digitals. 23-24
Formació específica sobre el Big Data, la intel·ligència artificial i la realitat virtual a Secundària. Formació sobre l’ètica en l’ús de dispositius i eines digitals de nova generació. 24-25 / 25-26
Mòdul 5 de la Formació interna de centre: Estratègia Digital de Centre (10h). 23-24
INDICADORS:
Formació en robòtica i programació de tot el professorat del Departament de Tecnologia i Digitalització i de 10 mestres i caps d’estudis de Primària (1r i 2n any).
Formació en l‘ús de recursos digitals al 50% del professorat d’Infantil i Primària i a tot el professorat de Batxillerat.
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació realitzarà la formació en l‘ús de recursos digitals entre el 1r i el 2n any.
Formació al Departament d’orientació i al professorat de la SIEI sobre recursos digitals per atendre la diversitat (1r any).
El 25% del professorat de Secundària haurà realitzat la formació en Intel·ligència Artificial, Big Data i Realitat Augmentada el 3r any.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Direccions pedagògiques, caps d’estudis i els caps de departament afectats i Responsable de Formació.

1.3 Disseny d’un projecte transversal que inclogui diferents àrees i matèries que incorporin les competències digitals. 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Projecte transversal per a cada cicle des d’I5 -Infantil- fins a Secundària.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Caps d’Estudis i Direccions Pedagògiques.

1.4 Creació i ús del Pla d’Acollida Digital per a les famílies, alumnat i professorat. 23-24

INDICADORS:
Pla d’Acollida Digital de centre per a cada sector.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direccions Pedagògiques i Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola.

1.5 Actualització i funcionament de la Comissió de Cultura Digital de centre. 23-24

INDICADORS:
Composició i protocol de funcionament de la Comissió de Cultura Digital.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Direcció d’escola.

OB2. Integrar l’ús de la tecnologia dins dels processos d’avaluació.

2.1 Formació en sistemes d’avaluació que utilitzen diferents eines digitals a totes les etapes. 24-25 / 25-26

INDICADORS:
El 50% del professorat d’Infantil i Primària fa la formació entre el 1r i 2n any i l’altre 50%, el 3er any.
El 100% del professorat de Batxillerat realitzarà la formació el 1r any.
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació farà la formació el 1r any.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Direccions Pedagògiques, Responsable de formació i caps d’estudis.

2.2 Disseny d’una graella de seqüenciació de les activitats d’aula i d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada nivell i etapa. 23-24 / 24-25

INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats a treballar a l’aula sobre la CD de totes les etapes.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Caps d’Estudis, Caps de Departament i Direccions Pedagògiques.

2.3 Disseny de les rúbriques d’avaluació de les competències digitals de l’alumnat a cada cicle. 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Rúbrica d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada cicle (dos cursos).
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Caps d’Estudis, Caps de Departament i Direccions Pedagògiques.

OB3. Millorar la competència digital de l’alumnat

3.1 Definició i disseny d’un projecte curricular d’ofimàtica i un de, programació i robòtica, des d’Infantil fins a 1r Batxillerat. 23-24 / 24-25

INDICADORS:
Projecte global d’escola amb les activitats per a cada curs.
RESPONSABLES:
Direccions Pedagògiques, Caps d’Estudis i Cap de Departament de Tecnologia.

3.2 Integració d’aspectes de Ciutadania Digital, Identitat Digital, Seguretat i Protecció de dades en el currículum de l’alumnat. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Una xerrada taller a l’any i 2 activitats anuals en Ciutadania Digital i Ciberseguretat per a l’alumnat des de Cicle Superior a 2n de Secundària.
Mapa d’activitats de Ciutadania Digital a cada cicle.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, caps d’estudis i Equips Docents.

3.3 Disseny i implementació d’activitats per reflexionar sobre les distraccions i disrupcions provocades per la convivència amb l’ús de dispositius mòbils. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Una activitat de tutoria per trimestre, a partir de 4t de Primària, sobre l’impacte que té l’ús i l’abús de la tecnologia en l’aprenentatge, la concentració i els resultats.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola i Equip de tutors/es.

3.4 Integració d’activitats i recursos digitals d’aula a l’etapa de batxillerat. 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats digitals a treballar a l’aula a batxillerat.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Direccions Pedagògiques, Direcció de serveis informàtics, Cap de Departament de Tecnologia i Matemàtiques.

OB4. Unificar i promoure els recursos i les eines per a la comunicació digital amb el professorat, l’alumnat i les famílies.

4.1 Revisió i unificació de criteris, des de cada departament, caps d’estudis i coordinacions dels usos dels canals de comunicació, ordenant la freqüència, la quantitat i la diversitat d’eines que s’utilitzen amb l’alumnat: elaboració d’un pla de comunicació. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Recull des dels caps de departament, caps d’estudis i coordinacions de primària i secundària dels canals de comunicació utilitzats ordenats per cursos, etapes i canals.
Pla de comunicació (2n any).
RESPONSABLES:
Direcció de Planificació i Estratègia, Caps de Departament, Consell de Coordinació d’Escola i Departament de comunicació.

4.2 Revisió i unificació, des de les Direccions d’escola i el Departament de comunicació, dels canals de comunicació entre l’escola i les famílies: elaboració d’un pla de comunicació. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Recompte dels comunicats i informacions enviades ordenats segons canals i etapes.
Pla de comunicació (2n any).
RESPONSABLES:
Direcció de Planificació i Estratègia, Consell de Coordinació d’Escola, Direcció de Serveis Informàtics, Departament de Comunicació.

4.3 Creació d’un decàleg de la protecció de dades i ciberseguretat per a l’alumnat i les famílies. 23-24

INDICADORS:
Decàleg de protecció de dades i ciberseguretat.
RESPONSABLES:
Direcció de Planificació i Estratègia i Secretaria Pedagògica i Direcció de Serveis Informàtics.

4.4 Informació a les famílies, en totes les reunions d’inici de curs, dels EVA, les eines digitals i la comunicació digital a utilitzar: pla d’acollida digital per a les famílies. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Presentació utilitzada a les reunions d’inici de curs.
Documentació informativa lliurada a les famílies.
RESPONSABLES:
Consell de Coordinació i Equip de Tutors i Tutores.

OB5. Adequar les infraestructures, els recursos i els equipaments digitals

5.1 Revisió dels continguts i les eines administratives i educatives de la Intranet. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Enquestes a alumnes, famílies i professorat sobre la utilitat i ús de les eines i continguts de la intranet.
Nova intranet curs 25-26.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques, Departament de Comunicació.

5.2 Revisió, ordenació i millora del Drive com a espai per compartir informació i documentació. 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Enquesta al professorat per saber el lloc del Drive on s’emmagatzema la informació i la documentació (Drive personal, institucional, etc).
Nova intranet curs 25-26.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques, Caps d’Estudis i Caps de Departament.

5.3 Revisió i actualització del web de l’escola. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Nou web curs 23-24.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques, Departament de Comunicació.

5.4 Revisió dels equipaments específics d’àrea i de centre. 23-24 / 24-25 / 25-26

INDICADORS:
Informe d’avaluació de l’estat i la necessitat dels equipaments tecnològics que utilitza el professorat i els que hi ha a les aules.
Informe d’avaluació de la funcionalitat i adequació -per part dels caps de departament i responsables d’àrea- dels recursos tecnològics utilitzats.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques i Caps d’Estudis