Vine a conèixer l'escola
Ramon Fuster
truca'ns al
93 586 41 06
o escriu-nos a
ramonfuster@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Preinscripció 2024/2025

Preinscripció 2024/25

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició
Llista d’espera
Alumnes preinscrits al centre

Oferta definitiva de places


Restem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot el que necessiteu a l’hora de fer la preinscripció.

Si voleu conèixer l’escola, podeu concertar una entrevista personalitzada omplint el formulari de sota, trucant-nos de 9 h a 17 h al telèfon 93 203 12 80 o bé escrivint-nos al correu electrònic següent: fmistrals@fundaciocollserola.cat i us atendrem per resoldre els dubtes que tingueu.

 

Presentació de les sol·licituds Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març

Presentació de les sol·licituds Educació Secundària: del 8 al 20 de març

Presentació de documentació (no adjuntada durant la presentació de les sol·licituds): fins al 22 de març

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 21 d’abril

Reclamacions: del 21 al 27 d’abril

Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig

Sorteig: 9 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva Educació Infantil, Primària i Secundària: 11 de maig

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 29 de maig a l’1 de juny

Publicació de l’oferta final: 9 de juny

Publicació de les llistes d’alumnat admès i, si escau, llista d’espera: 12 de juny 

Període de matriculació: del 20 al 28 de juny

Criteris prioritaris

Germans matriculats al centre: 50 punts

Proximitat al centre
domicili dins de l’àrea de proximitat: 30 punts
lloc de treball dins de l’àrea de proximitat: 20 punts
domicili al municipi fora de l’àrea de proximitat però dins del districte: 15 punts
domicili al municipi: 10 punts

Beneficiari de la Renda Garantida de Ciutadania: 15 punts

Criteris complementaris

Pare, mare o tutor/tutora legal treballant al centre: 10 punts
Família nombrosa o monoparental: 10 punts
Ser bessó o trigemin: 10 punts
Alumne en situació d’acolliment familiar: 10 punts
Discapacitat de l’alumne/a o d’un familiar, germà/ana, pare/mare o tutor/a, igual o superior al 33%: 15 punts
Víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Documentació

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
Si l’alumne està en situació d’acolliment cal aportar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen. 

Per justificar els criteris prioritaris d’admissió, cal presentar: 

Proximitat al centre
Quan s’envia la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud. Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball. Si s’és autònom, cal presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on consta el domicili en què es porta a terme l’activitat.

Renda anual de la unitat familiar
Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania. 

Per justificar els criteris complementaris d’admissió, cal presentar:

Família nombrosa o monoparental
Es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família nombrosa o monoparental. 

Ser bessó o trigemin
Amb el llibre de família.

Alumne en situació d’acolliment familiar
Amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans
Es validarà mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa vigent de discapacitat.

Víctima de violència de gènere o de terrorisme
Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles al dispositiu des del qual omplireu el formulari de preinscripció per poder-los adjuntar.

Trobareu tota la informació detallada al web del Departament d’Educació

A l’escola Ramon Fuster hi trobareu una educació integral i de qualitat, inclusiva i personalitzada.
Som una escola laica, catalana i plural i eduquem en la convivència, la cooperació, l’esperit crític, el respecte mutu i la comunicació.
Formem persones conscients, compromeses, crítiques i lliures.

Fes una visita virtual a l’escola!

Us convidem a fer una visita virtual perquè pugueu conèixer les diferents aules i espais de l’escola Ramon Fuster.

Educació Infantil

Àmbits

Descobreix els
5 eixos singulars
que ens defineixen