Vine a conèixer l'escola
Ramon Fuster
truca'ns al
93 586 41 06
o escriu-nos a
ramonfuster@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Estratègia Digital

Objectius, actuacions i indicadors

En la següent graella apuntem els objectius, les accions i els principals indicadors. Caldrà, en un altre document, concretar molt més cadascuna de les accions amb la informació corresponent que hi manca.

1.1 Creació de 3 xarxes internes de debat docent (una per a cada etapa) sobre l’ús de la tecnologia digital a l’aula que es reuniran un cop al trimestre per debatre, intercanviar experiències i consensuar els recursos digitals a utilitzar. 23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Acta de la trobada de cada xarxa un cop al trimestre.
Mapa dels recursos digitals a utilitzar a cada etapa, temporització i seqüenciació longitudinal (final de curs).
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola i Direccions d’escola.

1.2 Formació del personal docent i de suport:
Formació específica en robòtica i programació a Primària i Secundària. 23-24 / 24-25 
Formació específica en l’ús de recursos digitals i disseny d’activitats a totes les etapes.  23-24 / 25-26
Formació específica per atendre la diversitat d’aprenentatges a partir de diversos recursos digitals.  23-24
Formació específica sobre el Big Data, la intel·ligència artificial i la realitat virtual a Secundària. Formació sobre l’ètica en l’ús de dispositius i eines digitals de nova generació.  24-25 / 25-26
Mòdul 5 de la Formació interna de centre: Estratègia Digital de Centre (10h).  23-24
INDICADORS:
Formació en robòtica i programació de tot el professorat del Departament de Tecnologia i Digitalització i de 10 mestres i caps d’estudis de Primària (1r i 2n any).
Formació en l‘ús de recursos digitals al 50% del professorat d’Infantil i Primària i a tot el professorat de Batxillerat.
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació realitzarà la formació en l‘ús de recursos digitals entre el 1r i el 2n any.
Formació al Departament d’orientació i al professorat de la SIEI sobre recursos digitals per atendre la diversitat (1r any).
El 25% del professorat de Secundària haurà realitzat la formació en Intel·ligència Artificial, Big Data i Realitat Augmentada el 3r any.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Direccions pedagògiques, caps d’estudis i els caps de departament afectats i Responsable de Formació.

1.3 Disseny d’un projecte transversal que inclogui diferents àrees i matèries que incorporin les competències digitals.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Projecte transversal per a cada cicle des d’I5 -Infantil- fins a Secundària.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Caps d’Estudis i Direccions Pedagògiques.

1.4 Creació i ús del Pla d’Acollida Digital per a les famílies, alumnat i professorat.  23-24
INDICADORS:
Pla d’Acollida Digital de centre per a cada sector.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direccions Pedagògiques i Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola.

1.5 Actualització i funcionament de la Comissió de Cultura Digital de centre.  23-24 
INDICADORS:
Composició i protocol de funcionament de la Comissió de Cultura Digital.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Direcció d’escola. 

2.1 Formació en sistemes d’avaluació que utilitzen diferents eines digitals a totes les etapes.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
El 50% del professorat d’Infantil i Primària fa la formació entre el 1r i 2n any i l’altre 50%, el 3er any.
El 100% del professorat de Batxillerat realitzarà la formació el 1r any. 
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació farà la formació el 1r any.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Direccions Pedagògiques, Responsable de formació i caps d’estudis.

2.2 Disseny d’una graella de seqüenciació de les activitats d’aula i d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada nivell i etapa.  23-24 / 24-25
INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats a treballar a l’aula sobre la CD de totes les etapes.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Caps d’Estudis, Caps de Departament i Direccions Pedagògiques. 

2.3 Disseny de les rúbriques d’avaluació de les competències digitals de l’alumnat a cada cicle.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Rúbrica d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada cicle (dos cursos).
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Caps d’Estudis, Caps de Departament i Direccions Pedagògiques.

3.1 Definició i disseny d’un projecte curricular d’ofimàtica i un de, programació i robòtica, des d’Infantil fins a 1r Batxillerat.  23-24 / 24-25
INDICADORS:
Projecte global d’escola amb les activitats per a cada curs.
RESPONSABLES:
Direccions Pedagògiques, Caps d’Estudis i Cap de Departament de Tecnologia.

3.2 Integració d’aspectes de Ciutadania Digital, Identitat Digital, Seguretat i Protecció de dades en el currículum de l’alumnat.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Una xerrada taller a l’any i 2 activitats anuals en Ciutadania Digital i Ciberseguretat per a l’alumnat des de Cicle Superior a 2n de Secundària.
Mapa d’activitats de Ciutadania Digital a cada cicle.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, caps d’estudis i Equips Docents.

3.3 Disseny i implementació d’activitats per reflexionar sobre les distraccions i disrupcions provocades per la convivència amb l’ús de dispositius mòbils.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Una activitat de tutoria per trimestre, a partir de 4t de Primària, sobre l’impacte que té l’ús i l’abús de la tecnologia en l’aprenentatge, la concentració i els resultats.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola i Equip de tutors/es.

3.4 Integració d’activitats i recursos digitals d’aula a l’etapa de batxillerat.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats digitals a treballar a l’aula a batxillerat.
RESPONSABLES:
Coordinador/a Digital de la Fundació Collserola, Coordinador/a Digital de l’escola, Direccions Pedagògiques, Direcció de serveis informàtics, Cap de Departament de Tecnologia i Matemàtiques.

4.1 Revisió i unificació de criteris, des de cada departament, caps d’estudis i coordinacions dels usos dels canals de comunicació, ordenant la freqüència, la quantitat i la diversitat d’eines que s’utilitzen amb l’alumnat: elaboració d’un pla de comunicació.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Recull des dels caps de departament, caps d’estudis i coordinacions de primària i secundària dels canals de comunicació utilitzats ordenats per cursos, etapes i canals.
Pla de comunicació (2n any).
RESPONSABLES:
Direcció de Planificació i Estratègia, Caps de Departament, Consell de Coordinació d’Escola i Departament de comunicació.

4.2 Revisió i unificació, des de les Direccions d’escola i el Departament de comunicació, dels canals de comunicació entre l’escola i les famílies: elaboració d’un pla de comunicació.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Recompte dels comunicats i informacions enviades ordenats segons canals i etapes.
Pla de comunicació (2n any).
RESPONSABLES:
Direcció de Planificació i Estratègia, Consell de Coordinació d’Escola, Direcció de Serveis Informàtics, Departament de Comunicació.

4.3 Creació d’un decàleg de la protecció de dades i ciberseguretat per a l’alumnat i les famílies.  23-24
INDICADORS:
Decàleg de protecció de dades i ciberseguretat.
RESPONSABLES:
Direcció de Planificació i Estratègia i Secretaria Pedagògica i Direcció de Serveis Informàtics.

4.4 Informació a les famílies, en totes les reunions d’inici de curs, dels EVA, les eines digitals i la comunicació digital a utilitzar: pla d’acollida digital per a les famílies.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Presentació utilitzada a les reunions d’inici de curs.
Documentació informativa lliurada a les famílies.
RESPONSABLES:
Consell de Coordinació i Equip de Tutors i Tutores.

5.1 Revisió dels continguts i les eines administratives i educatives de la Intranet.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Enquestes a alumnes, famílies i professorat sobre la utilitat i ús de les eines i continguts de la intranet.
Nova intranet curs 25-26.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques, Departament de Comunicació.

5.2 Revisió, ordenació i millora del Drive com a espai per compartir informació i documentació.  24-25 / 25-26
INDICADORS:
Enquesta al professorat per saber el lloc del Drive on s’emmagatzema la informació i la documentació (Drive personal, institucional, etc).
Nova intranet curs 25-26.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques, Caps d’Estudis i Caps de Departament.

5.3 Revisió i actualització del web de l’escola.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Nou web curs 23-24.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques, Departament de Comunicació.

5.4 Revisió dels equipaments específics d’àrea i de centre.  23-24 / 24-25 / 25-26
INDICADORS:
Informe d’avaluació de l’estat i la necessitat dels equipaments tecnològics que utilitza el professorat i els que hi ha a les aules.
Informe d’avaluació de la funcionalitat i adequació -per part dels caps de departament i responsables d’àrea- dels recursos tecnològics utilitzats.
RESPONSABLES:
Direcció de Serveis Informàtics, Direcció de Planificació i Estratègia, Direccions Pedagògiques i Caps d’Estudis